ทดสอบเพิ่มข้อมูล

ทดสอบการเพิ่มรูปภาพ

โฆษณา

พฤหัสเสวนา : มนุษย์ยุคไอทีกับวิถีการทำงาน

มนุษย์แห่งยุคเศรษฐกิจความรู้ และ มนุษย์แห่งยุคไอทีในปัจจุบันนี้ต้องเป็นอย่างไร
แล้วอะไรที่มีบทบาทให้เราต้องเป็นมนุษย์ยุคทำงาน 2.0 Document.ppt

คำสั่ง SQL

“ระบบฐานข้อมูลมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอย่างมาก” เหตุผลเพียงเท่านี้ก็คงจะเพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศในฐานะผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล ควรศึกษาและเข้าใจโครงสร้างและภาษา SQL เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ผู้เขียนจึงได้Upload file คำสั่ง SQL  ไว้ให้นักศึกษา และผู้อ่านที่สนใจสามารถ Download file ได้ที่นี่sql1

เว็บไซต์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

แนะนำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/libsci